ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: #UNHCR

Η Ύπατη Αρμοστεία σοκαρισμένη από τις φωτιές στο κέντρο υποδοχής της Μόριας ενισχύει τη στήριξή της προς τους πληγέντες αιτούντες άσυλο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) εκφράζει συγκλονισμένη τη θλίψη της για τα γεγονότα που συνέβησαν στη ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist