ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: Σουλεϊμάν Σοϊλού

Τούρκος υπουργός Εσωτερικών σε δημοσιογράφο που τον αμφισβήτησε: «Μήπως εργάζεσαι για την Ελλάδα;» | ΚΟΣΜΟΣ

Στη γραμμή Ερντογάν κινείται και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος κατηγόρησε δημοσιογράφο που τον αμφισβήτησε ότι ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist