ADVERTISEMENT
Óõíå÷ßæïíôáé ïé Ýëåã÷ïé ôçò áóôõíïìßáò ãéá ôéò Üóêïðåò ìåôáêéíÞóåéò êáé óôá ÌÌÌ,ìåôÜ ôá ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí åðéâëçèåß ãéá ôçí åìðüäéóç äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý,ÐáñáóêåõÞ 3 Áðñéëßïõ 2020  (EUROKINISSI)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: πόληκαιπολίτες

Πρόταση Λαμπάκη: Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς αποκλειστικών παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Κατατέθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με θέμα “Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist