ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο Γερμανίας

Η Γερμανία απέρριψε αίτημα να πάρει 5.000 πρόσφυγες από ελληνικούς καταυλισμούς | ΚΟΣΜΟΣ

Oι Πράσινοι πρότειναν να δεχτεί η Γερμανία 5.000 πρόσφυγες από τους ελληνικούς καταυλισμούς, αλλά μειοψήφισαν στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag). Καταψήφισε, ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist