ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: Σωβιετική Ένωση

Η «Απαγορευμένη Πόλη» των Σοβιετικών στη Γερμανία. Όποιος Σοβιετικός έκανε σχέση με Γερμανίδα επέστρεφε αμέσως στην ΕΣΣΔ

Ένα άγαλμα του Λένιν στέκεται στην καρδιά του Wünsdorf για να θυμίζει το παρελθόν. Είναι η «Απαγορευμένη Πόλη» που βρίσκεται ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist