Óõíå÷ßæïíôáé ïé Ýëåã÷ïé ôçò áóôõíïìßáò ãéá ôéò Üóêïðåò ìåôáêéíÞóåéò êáé óôá ÌÌÌ,ìåôÜ ôá ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí åðéâëçèåß ãéá ôçí åìðüäéóç äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý,ÐáñáóêåõÞ 3 Áðñéëßïõ 2020  (EUROKINISSI)
ADVERTISEMENT
Nurses, wearing protective masks and protective suits, work in a Covid-19 medicine unit where patients suffering from the coronavirus disease (COVID-19) are treated at the Bethune-Beuvry hospital in Beuvry, France, October 16, 2020. REUTERS/Pascal Rossignol
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: Συμφωνια

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist