ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: στρατόπεδο συγκέντρωσης

Πτήση πάνω από το μαρτυρικό Άουσβιτς. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου πέθαναν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στα «μπλοκ του θανάτου».

Το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς παραμένει ένα συνταρακτικό πειστήριο για μια από τις πιο ειδεχθείς σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Εκεί ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist