ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας στον Εβρο κατα την αντιπυρική περιοδο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς, ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, υπέγραψε τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας που θα εφαρμοστούν φέτος ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist