ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: Ξενοδοχείο

“Το ξενοδοχείο των δύο κόσμων – 2ος κύκλος” Μια παράσταση που συζητήθηκε…

Αγαπητοί Φίλοι, το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης παρουσιάζει σε νέο κύκλο παραστάσεων το αριστούργημα της σύγχρονης δραματουργίας «Το ξενοδοχείο των δύο ...

Read more

"Το ξενοδοχείο των δύο κόσμων – 2ος κύκλος" Μια παράσταση που συζητήθηκε…

Αγαπητοί Φίλοι, το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης παρουσιάζει σε νέο κύκλο παραστάσεων το αριστούργημα της σύγχρονης δραματουργίας «Το ξενοδοχείο των δύο ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist