ADVERTISEMENT
ÓõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Åîùôåñéêþí Íßêïò ÊïôæéÜò ìå ôïí Åéäéêü Óýìâïõëï ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ Ïñãáíéóìïý ÇíùìÝíùí Åèíþí ãéá ôï Êõðñéáêü Espen Barth Eide, óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí, ÐáñáóêåõÞ 3 Öåâñïõáñßïõ 2017. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: μαθήτριες

Η περίφημη μαθήτρια «Γιαδικιάρογλου» από την ταινία «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο». Ο αληθινός Γιαδικιάρογλου ήταν συνεργάτης των Γερμανών κατακτητών ..

Στην ταινία «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο» η άτακτη μαθήτρια Γιαδικιάρογλου τιμωρείται από τους καθηγητές της «τρώγοντας» το ένα ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist