ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: Λαμπακης

Πρόταση Λαμπάκη: Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς αποκλειστικών παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Κατατέθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με θέμα “Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist