ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: καιρος

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους δημότες του: ΄Εκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Ε.Μ.Υ. για το επόμενο τριήμερο αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα που ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist