ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: Ηγεσία

Το σωματείο επαγγελματιών καφέ & εστιατορίων Αλεξανδρούπολης διοργανώνει σεμινάριο προσωπικής Ανάπτυξης & Ηγεσίας την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

  Το Σωματείο Επαγγελματιών Καφέ & Εστιατορίων Αλεξανδρούπολης υπό την Αιγίδα της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε διοργανώνει Σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης & Ηγεσίας με θέμα: ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist