ADVERTISEMENT
Óõíå÷ßæïíôáé ïé Ýëåã÷ïé ôçò áóôõíïìßáò ãéá ôéò Üóêïðåò ìåôáêéíÞóåéò êáé óôá ÌÌÌ,ìåôÜ ôá ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí åðéâëçèåß ãéá ôçí åìðüäéóç äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý,ÐáñáóêåõÞ 3 Áðñéëßïõ 2020  (EUROKINISSI)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: ελληνικός κινηματογράφος

Η περίφημη μαθήτρια «Γιαδικιάρογλου» από την ταινία «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο». Ο αληθινός Γιαδικιάρογλου ήταν συνεργάτης των Γερμανών κατακτητών ..

Στην ταινία «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο» η άτακτη μαθήτρια Γιαδικιάρογλου τιμωρείται από τους καθηγητές της «τρώγοντας» το ένα ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist