ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: ΑΓΧΟΣ

Το άγχος και τα αποτελέσματά του. Απλοί τρόποι για να το μειώσετε ή και να το εξαφανίσετε

Το άγχος είναι μια σωματική και ψυχική αντίδραση του οργανισμού, για να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις πίεσης και ανασφάλειας. Ωστόσο, επιβαρύνει ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist